Przemysł

Elementy systemu nawadniającego znalazły również zastosowanie w gałęziach przemysłu.

Zraszacze młoteczkowe wykorzystywane są przy produkcji kruszyw w celu redukcji ilości unoszonego pyłu. W kopalniach węgla służą obniżeniu ryzyka wybuchu pyłu węglowego. Ciekawym rozwiązaniem są też stałe instalacje zraszające na wysypiskach zamontowane w celu gaszenia powstających tam pożarów.

W przemyśle drzewnym również zraszacze znalazły swoje zastosowanie. W tartakach drewno zraszane jest w celu ochrony masy drzewnej przed zgubnym oddziaływaniem mikroorganizmów oraz w celu redukcji mikropęknięć.

Nawadnianie kluczowe jest także w przemyśle naftowym, w którym najpoważniejszym problemem jest odzysk ropy naftowej. Jej zasoby można wydobyć dopiero przy zastosowaniu technologii intensyfikacyjnych. Technologie te obejmują między innymi: nagazowanie złoża, wprowadzenie rozpuszczalników i związków powierzchniowo-czynnych, jak i nawadnianie.